Black Friday là gì? Bí m?t ??ng sau tên g?i Black Friday

???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng M??i M?t 12, 2021

MEKSEA.COM – Black Friday là ngày bùng n? c?a ngành bán l? trên toàn th? gi?i. Nh?c ??n Black Friday ch?c h?n ta s? liên t??ng ngay ??n nh?ng ?ám ??ng h?n lo?n hay nh?ng m?t hàng gi?m giá c?c shock.V?y Black Friday là gì, b?t ngu?n t? ??u và có ? ngh?a nh? th? nào? H?y cùng Meksea khám phá s? th?t ??ng sau ??i h?i gi?m giá này nhé.

 

Black Friday là gì?

Black Friday hay còn ???c bi?t ??n v?i tên g?i là Th? 6 ?en t?i. L? h?i di?n ra vào th? 6 ??u tiên sau L? T? ?n ???c t? ch?c t?i M? và Canada.

Có nhi?u cách khác nhau ?? l? gi?i v? Black Friday. Theo nh?t báo USA Today, cái tên Black Fridat l?n ??u tiên xu?t hi?n vào ? M?. N?m 1929, t?ng th?ng? Franklin D. Roosevelt ??ng tr??c s?c ép ph?i chuy?n L? T? ?n thành th? 5 l?n th? 4 c?a tháng 11. M?c ?ích là nh?m kéo dài mùa mua s?m Giáng sinh.

Black Friday là k? ho?ch nh?m g? b? tình tr?ng kh?ng ho?ng c?a n?n kinh t? Hoa K? lúc b?y gi?. S? thay ??i c?a ngày L? T? ?n chính th?c ???c c?ng nh?n vào n?m 1941. Tuy nhiên khái ni?m Black Friday ?? kh?ng th?c s? n?i b?t cho ??n kho?ng m?t th?p k? sau ?ó.

Theo m?t ngu?n tin khác, tên g?i Black Friday ???c b?t ngu?n t? thành ph? Philadelphia c?a M?. N?m 1950, c?nh sát ??a ph??ng ?? s? d?ng thu?t ng? này ?? m? t? các th? 6 sau ngày L? T? ?n vì ?ó là m?t ngày “??c bi?t khó kh?n” ??i v?i h?. Kh?i l??ng ng??i mua s?m t? các vùng ngo?i ? ? ? ?? vào thành ph?.

 

Black Friday

 

Hay theo, Wiki, cái tên Black Friday b?t ??u ???c ng??i ta nh?c ??n nhi?u sau tình tr?ng t?c ngh?n giao th?ng x?y ra vào th? 6 sau L? T? ?n vào n?m 1965 ? Philadelphia, hàng tr?m nghìn ng??i M? chen chúc nhau ? các con ph?, v?a hè ?i mua s?m ?? s?a so?n cho L? Noel s?p ??n. ??y ???c xem là ngày b?t ??u cho mùa mua s?m Giáng sinh, t??ng t? nh? ngày Boxing Day ? nhi?u qu?c gia khác.

 

? ngh?a ngày Black Friday?

Ngu?n g?c tên g?i Black Friday có nhi?u d? b?n khác nhau. Nh?ng?nhìn chung m?c ?ích cu?i cùng c?a ngày này chính thúc ??y mua bán t?i các doanh nghi?p.

Vào ngày này, h?u h?t các doanh nghi?p bán l? l?n s? tung ra nh?ng ch??ng trình gi?m giá s?u. M?t s? m?t hàng gi?m giá ??n 50%, hay th?m chí 70-80%. ??c bi?t là?các m?t hàng nh? ?i?n t?, ?i?n l?nh, ?? gia d?ng, n?i th?t, th?i trang,…Th?m chí ? m?t s? qu?c gia, nh?n viên ???c ngh? làm?nh? ??i v?i m?t ngày l? ?? ?i mua s?m.

??y c?ng chính là l? do chúng ta th??ng th?y vào ngày Black Friday t?i các c?a hàng t?i m?t s? qu?c gia xu?t hi?n tình tr?ng hàng tr?m ng??i chen l?n, lao vào nhau t?i các siêu th?, c?a hàng bán l? ?? giành gi?t nh?ng món ?? gi?m giá m?nh.

Ngày nay, các ch??ng trình khuy?n m?i th?m chí ?? ???c lên k? ho?ch nhi?u ngày tr??c L? T? ?n. S? ki?n này kh?ng ch? di?n ra ? ph??ng T?y mà còn lan r?ng ??n nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, trong ?ó có Vi?t Nam. Tuy nhiên, khi mà thói quen mua s?m ?ang ???c thay ??i. Nhi?u ng??i ch?n shopping online thay vì ??n mua t?i các c?a hàng. ?i?u này giúp h??ti?t ki?m th?i gian, c?ng s?c c?ng nh? tránh xa nh?ng ?ám ??ng h?n lo?n.

N?m nay Black Friday r?i vào ngày 25/11. Ch? còn ch?a ??y 2 tu?n n?a là ??n ??i h?i ??i h? giá l?n nh?t trong n?m. B?n ?? có k? ho?ch mua s?m cho n?m nay ch?a?

Th?c hi?n:?Huy?n D??ng?(Meksea Team)

([email protected])

N?i dung này có h?u ích v?i b?n? h?y ?? l?i l??t Thích nh? bên d??i ?? chúng t?i phát tri?n h?n n?a ch? ?? này; ho?c b?n có nh?ng ? ki?n liên quan, h?y cùng trao ??i v?i chúng t?i ? ph?n bình lu?n bên d??i.

GROUP TUY?N D?NG V? CHIA S? KI?N TH?C TM – XNK

友情链接:威客电竞官网  叉叉电竞  电竞app注册送