• Meksea-Happy Womans Day-01

  L?i c?m ?n ch?n thành t? Meksea nh?n ngày Ph? n? Vi?t Nam

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng M??i 20, 2022

  MEKSEA.COM – Nh?n d?p 20/10, Meksea xin g?i l?i tri ?n và l?i chúc t?t ??p nh?t ??n Qúy M?,? Qu? Ch? Em và toàn th? Qu? Ph? n? Vi?t Nam. Th?n chúc t?t c? lu?n d?i dào s?c kh?e, ?ong ??y ni?m vui và lu?n g?t hái ???c nhi?u thành c?ng trong cu?c s?ng. […]

  Readmore
 • Vietfish 2022 – Bi?u t??ng ba chi?c thuy?n c?a Meksea gi?a lòng h?i ch? Vietfish 2022 có ? ngh?a nh? th? nào?

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng Chín 28, 2022

  MEKSEA.COM – ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng gian hàng n?i b?t nh?t t?i h?i ch? Vietfish 2022, du khách tham quan h?i ch? kh?ng kh?i ?n t??ng v?i 3 chi?c thuy?n lung linh ???c ??t t?i gian hàng c?a Meksea g?n li?n v?i 3 c?m t?: CHUY?N NGHI?P – T?N T?M – CHIA […]

  Readmore
 • Tuyen dung nhan vien ke toan tong hop

  Tuy?n d?ng: Nh?n viên k? toán t?ng h?p

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng Chín 26, 2022

  Mekong Seafood Connection là nhà ph?n ph?i xu?t kh?u m?t hàng Th?y h?i s?n hàng ??u t?i Vi?t Nam t? n?m 2010 (www.meksea.com), là Nhà tài tr? s? 1 cho h?i ch? th?y s?n qu?c t? t?i Vi?t Nam hàng n?m. Th?c hi?n hóa m?c tiêu tr? thành m?t trong m??i T?p ?oàn th?c ph?m […]

  Readmore
 • Vietfish 2022

  Vietfish 2022 – s? ki?n th?y s?n ???c mong ??i nh?t trong n?m t?i Vi?t Nam

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng Tám 5, 2022

  MEKSEA.COM – Tri?n l?m Vietfish l?n th? 24 (Vietfish 2022) n?m 2022 di?n ra trong ba ngày 24-26/08/2022 t?i Trung t?m h?i ch? Tri?n l?m Sài Gòn (Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam). Vietfish 2022 – Ng?i nhà c?a th?y s?n ? Ch?u ???c xem là m?t trong nh?ng tri?n l?m chuyên ngành th?y s?n […]

  Readmore
 • Tuy?n d?ng: Sales admin Xu?t kh?u

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng B?y 1, 2022

  Mekong Seafood Connection là nhà ph?n ph?i xu?t kh?u m?t hàng Th?y h?i s?n hàng ??u t?i Vi?t Nam t? n?m 2010 (www.meksea.com), là Nhà tài tr? s? 1 cho h?i ch? th?y s?n qu?c t? t?i Vi?t Nam hàng n?m. Th?c hi?n hóa m?c tiêu tr? thành m?t trong m??i T?p ?oàn th?c ph?m […]

  Readmore
 • Tuy?n d?ng: Chuyên viên Kinh doanh qu?c t?

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n -

  Mekong Seafood Connection là nhà ph?n ph?i xu?t kh?u m?t hàng Th?y h?i s?n hàng ??u t?i Vi?t Nam t? n?m 2010 (www.meksea.com), là Nhà tài tr? s? 1 cho h?i ch? th?y s?n qu?c t? t?i Vi?t Nam hàng n?m. Th?c hi?n hóa m?c tiêu tr? thành m?t trong m??i T?p ?oàn th?c ph?m […]

  Readmore
 • Tuy?n d?ng: Nh?n viên k? toán thanh toán

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng N?m 15, 2022

  Mekong Seafood Connection là nhà ph?n ph?i xu?t kh?u m?t hàng Th?y h?i s?n hàng ??u t?i Vi?t Nam t? n?m 2010 (www.meksea.com), là Nhà tài tr? s? 1 cho h?i ch? th?y s?n qu?c t? t?i Vi?t Nam hàng n?m. Th?c hi?n hóa m?c tiêu tr? thành m?t trong m??i T?p ?oàn th?c ph?m […]

  Readmore
 • Happy Lunar New Year from Meksea (3)

  Th?ng ?i?p n?m m?i c?a Ban Giám ??c Mekong g?i ??n Qu? khách hàng và ??i tác

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng M?t 27, 2022

  2021-m?t n?m ??i di?n cho s? bi?n ??ng, cam go và th? thách: t? d?ch b?nh, suy thoái kinh t?, kh?ng ho?ng v?n t?i, thi?u h?t lao ??ng,… di?n ra t?i Vi?t Nam và kh?p n?i trên Th? gi?i. C?ng trong n?m khó kh?n này, t?p th? CB-CNV Mekong cùng toàn th? Qu? Khách hàng, […]

  Readmore
 • Tuy?n d?ng: Chuyên viên mua hàng qu?c t?

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng M?t 1, 2022

  Mekong Seafood Connection là nhà ph?n ph?i xu?t kh?u m?t hàng Th?y h?i s?n hàng ??u t?i Vi?t Nam t? n?m 2010 (www.meksea.com), là Nhà tài tr? s? 1 cho h?i ch? th?y s?n qu?c t? t?i Vi?t Nam hàng n?m. Th?c hi?n hóa m?c tiêu tr? thành m?t trong m??i T?p ?oàn th?c ph?m […]

  Readmore
 • Tuy?n d?ng: Nh?n viên ch?ng t? xu?t nh?p kh?u

  ???c Vi?t B?i Meksea Huy?n -

  Mekong Seafood Connection là nhà ph?n ph?i xu?t kh?u m?t hàng Th?y h?i s?n hàng ??u t?i Vi?t Nam t? n?m 2010 (www.meksea.com), là Nhà tài tr? s? 1 cho h?i ch? th?y s?n qu?c t? t?i Vi?t Nam hàng n?m. Th?c hi?n hóa m?c tiêu tr? thành m?t trong m??i T?p ?oàn th?c ph?m […]

  Readmore

GROUP TUY?N D?NG V? CHIA S? KI?N TH?C TM – XNK

友情链接:叉叉电竞  叉叉电竞  正规的电竞竞猜软件