Tuy?n d?ng: Nh?n viên k? toán t?ng h?p

???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng Chín 26, 2022

Mekong Seafood Connection là nhà ph?n ph?i xu?t kh?u m?t hàng Th?y h?i s?n hàng ??u t?i Vi?t Nam t? n?m 2010 (www.meksea.com), là Nhà tài tr? s? 1 cho h?i ch? th?y s?n qu?c t? t?i Vi?t Nam hàng n?m. Th?c hi?n hóa m?c tiêu tr? thành m?t trong m??i T?p ?oàn th?c ph?m có Doanh s? l?n nh?t t?i ??ng Nam ? vào n?m 2035, C?ng ty có nhu c?u tuy?n d?ng 01 v? trí Nh?n viên K? toán t?ng h?p nh? sau:

 

B?n s? làm gì?

1. C?ng vi?c hàng ngày c?a k? toán t?ng h?p

– Thu th?p, t?p h?p, l?u tr?, x? l? các s? li?u, d? li?u k? toán trên các ch?ng t? k? toán phát sinh.

– L?p các phi?u thu, phi?u chi, phi?u xu?t hàng, phi?u nh?p kho, hóa ??n bán hàng,… t?i t?i th?i ?i?m phát sinh nghi?p v?, tránh tình tr?ng ch?m tr? d?n ??n vi?c nh?m l?n, thi?u sót trong kh?u kh?p qu? ho?c ki?m kê hàng hóa t?n kho hàng ngày,….

– Ki?m tra tính h?p l? c?a các hóa ??n, ch?ng t? tr??c khi ??a chúng vào s? sách k? toán.

2. C?ng vi?c hàng tháng

– Ki?m soát và theo d?i c?ng n? c?a nhà cung c?p và khách hàng.

– Kê khai hóa ??n ??u ra – ??u vào phát sinh trong tháng.

– L?p các t? khai thu? giá tr? gia t?ng, thu nh?p cá nh?n, thu nh?p doanh nghi?p, làm báo cáo v? tình hình s? d?ng hóa ??n và các lo?i thu? ?i kèm

– T?o b?ng tính l??ng, b?ng tính l??ng làm thêm gi?, ch? ?? b?o hi?m, các kho?n ti?n th??ng, ph? c?p khác ?? tr? cho ng??i lao ??ng.

– Tính l?i tr? giá hàng hóa t?n kho, giá v?n hàng hóa bán, kh?u hao tài s?n c? ??nh,…

3. Nhi?m v? hàng qu?

– Ti?n hành ki?m tra và rà soát các lo?i hóa ??n, ch?ng t? ghi nh?n trên s? sách k? toán ?? l?p t? khai giá tr? gia t?ng theo hàng qu?, t?m tính thu? thu nh?p cá nh?n và thu nh?p doanh nghi?p.

– L?p các báo cáo tài chính hàng qu?, các báo cáo qu?n tr? theo yêu c?u c?a Ban l?nh ??o.

4. Nhi?m v? hàng n?m

– Th?c hi?n kê khai, th?c hi?n ngh?a v? n?p thu? m?n bài ??u n?m.

– Lên báo cáo tài chính, t? khai thu? thu nh?p doanh nghi?p, thu nh?p cá nh?n c?a n?m

– Ki?m kê, ??i soát l?i ch?ng t?, hóa ??n, h?ch toán h?t các hóa ??n giá tr? gia t?ng còn b? sót, tránh ?? hóa ??n sang n?m sau m?i h?ch toán vì nh? v?y s? ?nh h??ng ??n thu? thu nh?p doanh nghi?p ph?i n?p trong k?.

 

Yêu c?u nh?n s?

1. K? toán t?ng h?p c?n có các k? n?ng

– V? ki?n th?c chuyên m?n: N?m v?ng ki?n th?c v? nghi?p v? k? toán

– K? n?ng tin h?c: S? d?ng thu?n th?c các ph?n m?m tin h?c v?n phòng c? b?n nh?: Word, Excel, Powerpoint,… và các ph?n m?m k? toán chuyên d?ng nh?: Misa, Fast, Sap,…

– Có s? c?n th?n và t? m? cao vì ngh? k? toán ph?i làm vi?c v?i r?t nhi?u s? li?u.

– Kh? n?ng suy ngh? logic và ch?u ??ng áp l?c cao, có kh? n?ng giao ti?p t?t trong c? n?i b? và bên ngoài doanh nghi?p.

2. Các yêu c?u v? trình ??:

– T?t nghi?p : cao ??ng, ??i h?c chuyên nghành k? toán

– Kinh nghi?m : t? 2 n?m tr? lên ? v? trí K? toán t?ng h?p

– Thành th?o ph?n m?m Misa là m?t l?i th?

 

Phúc l?i dành cho b?n?

– Làm vi?c trong m?i tr??ng n?ng ??ng, c?i m?, lu?n ???c t?o c? h?i th?ng ti?n và phát tri?n ngh? nghi?p

– M?c l??ng c? b?n: th?a thu?n

– ???c xét t?ng l??ng, th??ng và th?ng c?p ??nh k? 12 tháng/l?n

– Du l?ch trong n??c và qu?c t? ??nh k? hàng n?m, khám s?c kh?e t?ng quát hàng n?m, ph? c?p, BHXH, ngh? phép có l??ng,..

 

B?n c?n chu?n b? h? s? nh? th? nào?

– CV, m? t? chi ti?t kinh nghi?m làm vi?c c?a b?n.

– ?ính kèm b?ng k?t qu? h?c t?p n?u là sinh viên m?i ra tr??ng.

 

 

Th?ng tin liên h?


PH?NG NH?N S? – MEKONG SEAFOOD CONNECTION
S? 9 ???ng 15, Khu d?n c? Khang ?i?n, Khu ph? 6, Ph??ng Ph??c Long B, Thành ph? Th? ??c, Tp. H? Chí Minh.
Tel: (+84) 28 6280 5407 – ext: 115????Mobile/Zalo/:? 0902 364 837
Email/Skype: [email protected]


 

 

 

TIPs


M?o vi?t mail chuyên nghi?p chinh ph?c m?i nhà tuy?n d?ng.

Tuy?t chiêu tr? l?i c?u h?i “?i?m m?nh” trong m?i cu?c ph?ng v?n.

M?o ghi ?i?m tuy?t ??i v?i nhà tuy?n d?ng khi ph?ng v?n online.?

Nhà tuy?n d?ng quan t?m gì nh?t trong CV c?a b?n?

 

 

 

Meksea Team


Books and Meksea-ers: 7 Habits of Successful Young People by Sean Covey

A glance at Vietfish

→?Meksea Team at Seoul Int’t Seafood Show

Meksea at Seafood Expo Global

→?Meksea presented at the Trade promotion conference between Vietnamese and Chinese enterprises

 

B?n c?ng có th? tham kh?o các v? trí tuy?n d?ng c?a Meksea sau ??y:


Chuyên viên Kinh doanh qu?c t??(2 v? trí)

Mua hàng qu?c t?/ n?i ??a?(1 v? trí)

Sales Admin xu?t kh?u?(1 v? trí)


??ng quên gia nh?p vào group tuy?n d?ng c?a chúng t?i ?? kh?ng b? l? các tin tuy?n d?ng ti?p theo. (https://www.facebook.com/groups/salesxuatnhapkhau)

GROUP TUY?N D?NG V? CHIA S? KI?N TH?C TM – XNK

友情链接:威客电竞官网  威客电竞官网  叉叉电竞