Vietfish 2022 – Bi?u t??ng ba chi?c thuy?n c?a Meksea gi?a lòng h?i ch? Vietfish 2022 có ? ngh?a nh? th? nào?

???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng Chín 28, 2022

MEKSEA.COM – ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng gian hàng n?i b?t nh?t t?i h?i ch? Vietfish 2022, du khách tham quan h?i ch? kh?ng kh?i ?n t??ng v?i 3 chi?c thuy?n lung linh ???c ??t t?i gian hàng c?a Meksea g?n li?n v?i 3 c?m t?: CHUY?N NGHI?P – T?N T?M – CHIA S?. ??y c?ng chính là th?ng ?i?p mà Meksea mu?n chia s? ??n qu? khách hàng ??i tác t?i s? ki?n tri?n l?m th?y s?n qu?c t? l?n này, v?a là ph??ng ch?m v?a là tinh th?n làm vi?c c?a ??i ng? nh?n viên Meksea.

 

 

T?n t?m – ph??ng ch?m làm vi?c hàng ??u c?a Meksea

Lu?n ?? cao s? hài lòng và hi?u qu? kinh doanh c?a ??i tác, m?i thành viên Meksea chúng t?i lu?n n? l?c kh?ng ng?ng ngh? nh?m mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao, d?ch v? t?t v?i ngu?n cung b?n v?ng. Bên c?nh ?ó, chúng t?i lu?n chú tr?ng ??n vi?c ?? ??a ra nh?ng gi?i pháp mua hàng t?i ?u chi phí, nh?m t?o nên s? an t?m, tin t??ng c?a qu? khách hàng trên t?ng container th?y h?i s?n ???c ph?n ph?i theo th??ng hi?u Meksea.

 

 

Chúng t?i kh?ng ng?ng quan sát ?? hi?u r? nhu c?u c?a b?n và nh?ng bi?n ??ng th? tr??ng, mùa v?, bi?n ??ng v? s?n l??ng và giá c?. T? ?ó chúng t?i có th? ??a ra l?i khuyên, s? l?a ch?n t?t nh?t cho t?ng ??n hàng c?a b?n, nh?m ??a ra các gi?i pháp tháo g? khó kh?n v? kho v?n, giá c??c, ??m b?o ??n hàng c?a b?n ???c giao ?úng theo k? ho?ch.

Chuyên nghi?p – Phong cách làm vi?c c?a Meksea lu?n ???c khách hàng ?ánh giá cao

V?i ??i ng? nh?n viên ch?m sóc khách hàng tr? trung, n?ng ??ng, thành th?o nhi?u ng?n ng?, chúng t?i lu?n gi? k?t v?i v?i qu? khách hàng 24/7 nh?m k?p th?i c?p nh?t ??n b?n nh?ng th?ng tin m?i nh?t v? tình hình nguyên li?u và th? tr??ng th?y h?i s?n t?i Vi?t Nam c?ng nh? xuyên su?t quá trình c?a b?n ???c chu?n b?, ch? bi?n t?i Meksea. Bên c?nh ?ó, chúng t?i t? tin hi?u r? nhu c?u th? tr??ng c?a b?n trong t?ng gian ?o?n, do ?ó, chúng t?i có th? mang ??n cho b?n nh?ng gi?i pháp t?i ?u và ngu?n cung th?y s?n b?n v?ng nh?m ph?c v? t?t nh?t cho th? tr??ng c?a b?n.

 

?

 

Nh? vào m?i quan h? g?n k?t ch?t ch? gi?a các b? ph?n (??i ng? nh?n viên kinh doanh, ch?m sóc khách hàng, qu?n l? ch?t l??ng, h?u c?n, logistics,…) chúng t?i lu?n ch? ??ng trong vi?c x? l? và theo d?i ??n hàng m?t cách hi?u qu?, qui trình giao hàng ???c th?c hi?n th?ng su?t, ??m b?o t?ng container th?y s?n c?a Meksea ???c giao ??n b?n k?p th?i, ?úng ti?n ?? v?i chi phí t?i ?u.

H?n n?a, t?i nhà máy, ??i ng? ki?m soát ch?t l??ng c?a Meksea là nh?ng ng??i có kinh nghi?m và hi?u bi?t sau r?ng v? l?nh v?c th?y s?n lu?n túc tr?c. Do ?ó, chúng t?i có th? giúp b?n theo d?i, giám sát ??n hàng c?a b?n t? ??u vào ??n thành ph?m và v?n chuy?n ??n tay khách hàng, mà kh?ng có b?t kì gián ?o?n nào.

 

Chia s? – V?n hóa c?t l?i c?a Meksea Connection

Trong n?i b?, Meksea là m?t t?p th? g?n k?t. Chúng t?i th??ng xuyên t? ch?c các bu?i workshop ??nh k? t?i c?ng ty nh?m chia s? ki?n th?c chuyên ngành c?ng nh? nh?ng v?n ?? di?n ra hàng ngày trong c?ng vi?c. ?i?u này kh?ng ch? giúp n?ng cao k? n?ng và nghi?p v? c?a t?ng thành viên nh?m t?o nên b? máy làm nh?n s? ngày càng chuyên nghi?p và phát tri?n mang ??n cho khách hàng nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t khi làm vi?c cùng Meksea, mà còn t?o nên s?i d?y g?n k?t b?n ch?t gi?a các thành viên trong ??i gia ?ình Meksea.

 

 

V? phía ??i tác, chúng t?i c?ng liên k?t t? vùng nu?i ??n nhà máy và m?ng l??i khách hàng ?? chia s? c?ng nh? ??m b?o trách nhi?m v?i ng??i n?ng d?n và qu? ??i tác. Ngoài ra, Meksea còn tích c?c k?t n?i v?i m?ng l??i khách hàng ?? chia s? nh?ng v?n ??, v??ng m?c mà b?n ?ang quan t?m nh? tình hình nguyên li?u, giá c? t?i th? tr??ng Vi?t Nam. ?i?u ?ó làm cho k? ho?ch nguyên v?t li?u c?a b?n ? Vi?t Nam và k? ho?ch bán hàng c?a b?n thu?n l?i h?n.

 

Hàng tr?m khách hàng b? thu hút b?i thi?t k? m?i m?, ??c ?áo c?a giao hàng Meksea t?i Vietfish 2022

?ng Nanavati, v? khách th?n thi?t c?a Meksea ??n t? Australia chi s?: “t?i r?t ?n t??ng v?i thi?t k? gian hàng c?a Mekong c?a n?m nay, nh?t là nh?ng chi?c thuy?n cách ?i?u treo cao v?a ??p v?a t?o c?m giác nh? tham gia vào m?t chuy?n ?ánh b?t th?t s?”

V?i kh?ng gian m? ?n t??ng và hi?n ??i, gian hàng c?a Meksea’s t?o cho khách hàng s? tho?i mái và th?n thi?n. Khách tham quan kh?ng ch? có c? h?i t?n m?t quan sát và n?m th? các m?u th?c t? hàng th?y s?n Vi?t Nam ch?t l??ng cao nh? cá tra, t?m, m?c, b?ch tu?c, cá ng?, cá bi?n, h?i s?n ??c s?n Vi?t Nam. Ngoài ra, t?i ??y, chúng t?i ?? có nh?ng cu?c trò chuy?n thú v? ?? c?p nh?t nh?ng th?ng tin c?p nh?t m?i nh?t v? xu h??ng th?y s?n, tình hình nguyên li?u th?y s?n, xu h??ng giá th?y s?n, Hi?p ??nh chung m?i nh?t v? thu? quan và th??ng m?i, s? mang ??n cho khách hàng c?a Meksea nhi?u l?i ích và l?i th? ?áng kinh ng?c khi mua hàng t? Vi?t Nam.

“T?i tham gia Vietfish ?? 4 l?n liên ti?p, m?i n?m t?i th?y ???c s? m?i m? và ??i khác c?a gian hàng Mekong, th?t s? là r?t ?n t??ng và thu hút.” – ?ng Lourdes- M?t khách hàng ? B? th??ng xuyên tham gia h?i ch? Vietfish chia s? v?i chúng t?i.

 

Ng??i ??a ra ? t??ng cho gian hàng Meksea nói gì?

Mr. Ng? V?n Minh – Giám ??c D? án Meksea

Theo ?ng Ng? V?n Minh, ng??i lên k? ho?ch ? t??ng cho gian hàng Meksea n?m nay chia s?, ??n v?i h?i ch? Vietfish n?m nay Meksea c? g?ng mang l?i tr?i nghi?m thú v? nh?t cho khách tham quan. Gian hàng c?a Meksea kh?ng ch? là n?i ?àm phán, giao d?ch mà còn là m?t ph?n c?a Ng?i nhà chung th?y s?n Vi?t Nam, v?i tinh th?n th?n thi?n và c?i m? gi?a lòng h?i ch?. Thi?t k? và tr?ng bày c?a chúng t?i h??ng ??n tham quan tr?i nghi?m giúp khách hàng tìm th?y nh?ng c?m h?ng, ? t??ng kinh doanh m?i m? t? nh?ng dòng s?n ph?m ?a d?ng và ch?t l??ng b?c nh?t Vi?t Nam.

Hình ?nh 3 chi?c thuy?n lung linh gi?a h?i ch? Vietfish là ??i di?n cho tinh th?n và khát v?ng c?a nh?ng con ng??i Meksea t?n t?m, chuyên nghi?p và k?t n?i, s?n sàng ra kh?i v??t bi?n l?n, ?em ??n nh?ng giá tr? t?t nh?t ??n b?n hàng và ??i tác toàn c?u.

V?i ??ng nghi?p trong ??i gia ?ình Meksea, chúng t?i là 1 t?p th? g?n k?t – v?i khách hàng và ??i tác toàn c?u, chúng t?i ???c ?ánh giá là nh?ng ng??i b?n ??ng hành tin c?y nh?t.

 

H?n g?p l?i các b?n t?i gian hàng c?a Meksea trong Vietfish 2023

Th?ng qua Vietfish 2022, Meksea mong mu?n mang ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng cao nh?t và nh?ng giá tr? t?t ??p ?? ?áp ?ng nhu c?u th?y s?n c?a th? tr??ng, ??ng th?i chia s? nh?ng khó kh?n c?a b?n trong tình hình áp l?c l?m phát.

V?i trái tim nhi?t huy?t và n?ng l?c sáng su?t, Meksea hy v?ng s? tr? thành ??i tác h?p tác ?áng tin c?y c?ng nh? gi?i pháp th?y s?n c?a b?n trong b?t k? hoàn c?nh nào.

M?t l?n n?a, Meksea xin ch?n thành c?m ?n qu? khách hàng ?? dành th?i gian ??n gian hàng Platinum 1 t?i Vietfish 2022 c?a chúng t?i.

H?n g?p l?i các b?n t?i gian hàng c?a Meksea’s trong Vietfish 2023.

 

 

 

Th?c hi?n:?Meksea Team

N?i dung này có h?u ích v?i b?n? h?y ?? l?i l??t Thích nh? bên d??i ?? chúng t?i phát tri?n h?n n?a ch? ?? này; ho?c b?n có nh?ng ? ki?n liên quan, h?y cùng trao ??i v?i chúng t?i ? ph?n bình lu?n bên d??i.

GROUP TUY?N D?NG V? CHIA S? KI?N TH?C TM – XNK

友情链接:叉叉电竞  叉叉电竞  叉叉电竞